تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات: تا ۱۷ اسفند۱۳۹۹تمدیدشد

مهلت ثبت نام: ۱روز پس ازپذیرش مقاله

زمان برگزاری : ۲۰اسفند۱۳۹۹

ارسال بسته های فیزیکی پستی: ۲۴ اسفند۱۳۹۹

لینک آنلاین مقالات

پوسترهمایش

دسترسی سریع

اخبارهمایش